Sidebar

25
Thứ 3, 07

Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQTW7

Tin quê nhà
Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trưởng, quan điểm của Đảng và các nội dung cơ bản trong các kết luận, nghị quyết được Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) thông qua. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các kết luận, nghị quyết một cách cụ thể, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của ngành, đơn vị và cơ sở thực hiện theo tinh thần đổi mới.
 
Ban thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo đó, HU sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện cho các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, bí thư, phó bí thư, thường trực đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc, chuyên viên các ban xây dựng đảng, văn phòng HU, báo cáo viên cấp huyện và giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.
 
Trong hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) sẽ tập trung vào những chuyên đề 1, 2, 3, 4, 5 của hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
 
Mai Anh